Csak cégeknek + 39 3513134328

Ön egy cég, Regisztrálj most / Jelentkezzen be

Európai Hulladék Vége Törvény

Amikor a fémhulladék megszűnik hulladéknak tekinteni 

 

 

A TANÁCS 333/2011. N. (EU) RENDELETE

31. március 2011-i

a 2008/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti kritériumok megállapításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a hulladékokról szóló, 2008. november 98-i 19/2008/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre, amely hatályon kívül helyez néhány irányelvet (1), különösen a 6. cikk (2) bekezdése,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

a javasolt rendelkezéseknek az Európai Parlamenthez történő továbbítását követően,

figyelembe véve a következőket:

(1)

A különböző hulladékáramok értékelése azt mutatja, hogy a fémhulladék-újrahasznosítási piacok számára előnyös lenne olyan speciális kritériumok bevezetése, amelyek meghatározzák, hogy a hulladékból nyert fémhulladék mikor szűnik meg hulladéknak lenni. E kritériumoknak magas szintű környezetvédelmet kell biztosítaniuk, és nem érintik a fémhulladék harmadik országok által elfogadott hulladékként való besorolását.

(2)

Az Európai Bizottság Közös Kutatóközpontjának jelentései azt mutatják, hogy van piac és kereslet a fémek előállítására szolgáló acélgyárakban, öntödékben és alumíniumfinomítókban nyersanyagként felhasznált vashulladék, acél és alumínium iránt. A vas-, acél- és alumíniumhulladéknak ezért kellően tisztanak kell lennie, és meg kell felelnie a kohászati ​​ipar által megkövetelt vonatkozó szabványoknak vagy előírásoknak.

(3)

Annak meghatározására vonatkozó kritériumoknak, hogy bizonyos típusú fémhulladékok mikortól nem minősülnek hulladéknak, biztosítaniuk kell, hogy a hasznosítási művelettel nyert vas-, acél- és alumíniumhulladék megfeleljen a kohászati ​​ipar műszaki követelményeinek, megfeleljen a hatályos jogszabályoknak és a termékekre vonatkozó szabványoknak, valamint nem gyakorolnak általános negatív hatást a környezetre vagy az emberi egészségre. Az Európai Bizottság Közös Kutatóközpontjának jelentéseiből kitűnik, hogy a hasznosítási műveletben anyagként felhasznált hulladék, a kezelési eljárások és technikák, valamint a hasznosításból nyert fémhulladék meghatározására javasolt kritériumok megfelelnek a fent említett céloknak. mivel meg kell teremteniük a feltételeket a veszélyes tulajdonságoktól mentes és kellően mentes nemfémes vegyületektől vas-, acél- és alumíniumhulladék előállításához.

(4)

A kritériumoknak való megfelelés biztosítása érdekében rendelkezni kell a hulladéknak minősülő fémhulladékkal kapcsolatos információk közzétételéről és minőségirányítási rendszer létrehozásáról.

(5)

A kritériumok felülvizsgálatára lehet szükség, ha a vas- és acélhulladék, valamint az alumíniumhulladék piacának alakulásának nyomon követése során negatív hatások figyelhetők meg az újrahasznosítási piacokon, különösen ezen anyagok elérhetőségének csökkenése és a hozzájuk való hozzáférés nehézségei.

(6)

Annak érdekében, hogy az üzemeltetők megfeleljenek azoknak a kritériumoknak, amelyek meghatározzák, hogy a fémhulladék mikor szűnik meg hulladéknak lenni, megfelelő időtartamot kell biztosítani e rendelet alkalmazására.

(7)

A 39/1/EK irányelv 2008. cikkének (98) bekezdése alapján létrehozott bizottság nem nyilvánított véleményt az e rendeletben előírt intézkedésekről, ezért a Bizottság javaslatot nyújtott be a Tanácsnak az említett intézkedésekkel kapcsolatban, és továbbította azt az Európai Bizottságnak. Parlament.

(8)

Az Európai Parlament nem ellenezte a javasolt rendelkezéseket,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

oggetto

Ez a rendelet meghatározza annak meghatározására vonatkozó kritériumokat, hogy a vas-, acél- és alumíniumhulladék, beleértve az alumíniumötvözet-hulladékot is, mikor szűnik meg hulladéknak lenni.

2. cikk

Definíciók

E rendelet alkalmazásában a 2008/98/EK irányelvben meghatározott fogalommeghatározásokat kell alkalmazni.

Ezenkívül a következő meghatározások érvényesek; alatt értjük:

a)

„vas- és acélhulladék”: főként vasból és acélból álló fémhulladék;

b)

„alumíniumhulladék”: főként alumíniumból és alumíniumötvözetekből álló fémhulladék;

c)

„Tulajdonos”: az a természetes vagy jogi személy, aki a fémhulladék birtokában van;

d)

„termelő”: az a birtokos, aki a hulladéknak minősülő fémhulladékot először átadja egy másik birtokosnak;

e)

„importőr”: az Unióban letelepedett természetes vagy jogi személy, aki hulladéknak minősülő fémhulladékot hoz be az Unió vámterületére;

f)

"képzett személyzet": olyan személyzet, aki tapasztalattal vagy képzéssel rendelkezik a fémhulladék jellemzőinek ellenőrzéséhez és értékeléséhez szükséges készségekkel;

g)

„szemrevételezéses ellenőrzés”: a fémhulladék olyan vizsgálata, amely a szállítmány minden részét érinti, és emberi érzékszervi készségeket vagy bármilyen nem speciális berendezést használ;

h)

„tétel”: fémhulladék-tétel, amelyet az egyik gyártótól a másik birtokoshoz szállítanak, és amely egy vagy több szállítóegységben, például konténerekben is elhelyezhető.

3. cikk

A vas- és acélhulladék kritériumai

A vas- és acélhulladék nem minősül hulladéknak, ha az alábbi feltételek mindegyike teljesül a gyártótól egy másik birtokosnak történő átadáskor:

a)

a hasznosítási művelet inputjaként felhasznált hulladék megfelel az I. melléklet 2. pontjában meghatározott kritériumoknak;

b)

a hasznosítási művelet inputjaként használt hulladékot az I. melléklet 3. pontjában meghatározott kritériumoknak megfelelően kezelték;

c)

a hasznosítási műveletből származó vas- és acélhulladék megfelel az I. melléklet 1. pontjában meghatározott kritériumoknak;

d)

a gyártó eleget tett az 5. és 6. cikk követelményeinek.

4. cikk

Az alumíniumhulladék kritériumai

Az alumíniumhulladék, beleértve az alumíniumötvözet törmeléket is, megszűnik hulladéknak minősülni, ha a gyártótól egy másik birtokosnak történő átadáskor az alábbi feltételek mindegyike teljesül:

a)

a hasznosítási művelet inputjaként felhasznált hulladék megfelel a II. melléklet 2. pontjában meghatározott kritériumoknak;

b)

a hasznosítási művelet inputjaként használt hulladékot a II. melléklet 3. pontjában meghatározott kritériumoknak megfelelően kezelték;

c)

a hasznosítási műveletből származó alumíniumhulladék megfelel a II. melléklet 1. pontjában meghatározott kritériumoknak;

d)

a gyártó eleget tett az 5. és 6. cikk követelményeinek.

5. cikk

Dichiarazione di complità

(1) A gyártó vagy importőr minden fémhulladék-szállítmányra megfelelőségi nyilatkozatot állít ki a III. mellékletben meghatározott minta alapján.

(2) A gyártó vagy importőr a megfelelőségi nyilatkozatot továbbítja a fémhulladék tétel későbbi birtokosának. A gyártó vagy importőr a megfelelőségi nyilatkozat egy példányát a kiállítástól számított legalább egy évig megőrzi, és az azt kérő illetékes hatóságok rendelkezésére bocsátja.

3. A megfelelőségi nyilatkozat elektronikus formában is elkészíthető.

6. cikk

Minőség ellenőrzés

1. A gyártó minőségirányítási rendszert alkalmaz a 3., illetve 4. cikkben meghatározott kritériumoknak való megfelelés bizonyítására.

2. Ez a rendszer egy sor dokumentált eljárást biztosít a következő szempontok mindegyikére vonatkozóan:

a)

az I. és II. melléklet 2. pontjában említett hasznosítási művelethez anyagként felhasznált hulladékok átvételének ellenőrzése;

b)

az I. és II. melléklet 3.3. pontjában említett kezelési eljárások és technikák nyomon követése;

c)

az I. és II. melléklet 1. pontjában említett hasznosítási műveletből nyert fémhulladék minőségének ellenőrzése (amely magában foglalja a mintavételt és az elemzést is);

d)

az I., illetve a II. melléklet 1.5. pontjában említett sugárzásellenőrzés hatékonysága;

e)

vásárlói észrevételek a fémhulladék minőségével kapcsolatban;

f)

az a)-d) pontok szerint végzett ellenőrzések eredményének rögzítése;

g)

a minőségirányítási rendszer felülvizsgálata és fejlesztése;

h)

személyzet képzése.

3. A minőségirányítási rendszer előírja az I. és II. mellékletben minden egyes kritériumra megjelölt egyedi ellenőrzési kötelezettségeket is.

4. Ha az I. melléklet 3.3. pontjában vagy a II. melléklet 3.3. pontjában említett kezelések egyikét egy korábbi tartó végzi, a gyártónak gondoskodnia kell arról, hogy a szállító e cikk rendelkezéseinek megfelelően minőségirányítási rendszert alkalmazzon. .

5. Az 765. sz. (EK) rendeletben említett megfelelőség értékeléséért felelős szerv. Az Európai Parlament és a Tanács 2008. július 9-i 2008/XNUMX/EK rendelete, amely megállapítja a termékek forgalmazásával kapcsolatos akkreditációra és piacfelügyeletre vonatkozó szabályokat (2), amelyet e rendelet alapján elismertek, vagy bármely más, a 2/20/EK rendelet 1221. cikke (2009) bekezdésének b) pontjában említett környezetvédelmi hitelesítő. Az Európai Parlament és a Tanács 25/2009/EK rendelete (XNUMX. november XNUMX.) a szervezeteknek a közösségi környezetvédelmi vezetési és auditrendszerben (EMAS) való önkéntes részvételéről (3) biztosítja, hogy a minőségirányítási rendszer megfeleljen e cikk rendelkezéseinek. Ezt az értékelést háromévente végzik el.

6. Az importőr megköveteli, hogy beszállítói olyan minőségirányítási rendszert alkalmazzanak, amely megfelel e cikk (1), (2) és (3) bekezdésének, és amelyet független külső hitelesítő auditált.

7. A gyártó kérésre hozzáférést biztosít a minőségirányítási rendszerhez az illetékes hatóságoknak.

7. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet a kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba Az Európai Unió Hivatalos Lapja.

9. október 2011-től kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 31. március 2011-én.

Regisztrálja cégét fémek eladásához és vásárlásához

A regisztráció ingyenes, és csak cégeknek van fenntartva.

Csak cégeknek. 8-12 és 14-18 óráig