Slegs vir maatskappye + 39 3513134328

Jy is 'n maatskappy, Registreer nou / Accedi

Europese Wet op die einde van afval

Wanneer skrootmetaal ophou om as afval beskou te word 

 

 

RAADSREGULASIE (EU) N. 333/2011

van 31 Maart 2011

wat die kriteria neerlê om te bepaal wanneer sekere tipes metaalskroot ophou om as afval beskou te word ooreenkomstig Richtlijn 2008/98 / EG van die Europese Parlement en die Raad

DIE RAAD VAN DIE EUROPESE UNIE,

met inagneming van die Verdrag oor die Werking van die Europese Unie,

met inagneming van Richtlijn 2008/98 / EG van die Europese Parlement en die Raad van 19 November 2008 oor afval en wat sommige riglyne herroep (1), in die besonder artikel 6 (2),

met inagneming van die voorstel van die Europese Kommissie,

na oordrag aan die Europese Parlement van die voorgestelde bepalings,

met inagneming van die volgende:

(1)

Evaluering van verskeie afvalstrome toon dat skrootmetaalherwinningsmarkte sal baat by die instelling van spesifieke kriteria om te bepaal wanneer skrootmetaal wat uit afval verkry word, ophou om afval te wees. Daardie kriteria behoort 'n hoë vlak van omgewingsbeskerming te verseker en is sonder benadeling van die klassifikasie van skrootmetaal as afval wat deur derde lande aanvaar word.

(2)

Verslae van die Gesamentlike Navorsingsentrum van die Europese Kommissie dui op die bestaan ​​van 'n mark en vraag na skrootyster, staal en aluminium wat bedoel is vir gebruik as grondstowwe in staalmeulens, gieterye en aluminiumraffinaderye vir die vervaardiging van metale. Yster-, staal- en aluminiumskrot moet dus voldoende suiwer wees en voldoen aan die relevante standaarde of spesifikasies wat deur die metallurgiese industrie vereis word.

(3)

Die kriteria om te bepaal wanneer sekere soorte skrootmetaal ophou om as afval beskou te word, moet verseker dat die yster-, staal- en aluminiumskroot wat deur 'n herwinningsoperasie verkry word, voldoen aan die tegniese vereistes van die metallurgiese industrie, voldoen aan huidige wetgewing en standaarde van toepassing op produkte en nie 'n algemene negatiewe impak op die omgewing of menslike gesondheid hê nie. Uit die verslae van die Gesamentlike Navorsingsentrum van die Europese Kommissie blyk dit dat die kriteria wat voorgestel word om die afval wat gebruik word as materiaal in die herwinningsoperasie te definieer, die behandelingsprosesse en -tegnieke, sowel as die metaalskroot wat uit herwinning verkry word, aan die voorgenoemde doelwitte voldoen aangesien hulle die toestande moet skep vir die produksie van yster-, staal- en aluminiumskroot vry van gevaarlike eienskappe en voldoende vry van nie-metaalverbindings.

(4)

Om voldoening aan die kriteria te verseker, moet voorsiening gemaak word vir die publikasie van inligting oor skrootmetaal wat opgehou het om afval te wees en die daarstelling van 'n kwaliteitbestuurstelsel.

(5)

Die kriteria sal dalk hersien moet word indien, wanneer die evolusie van die yster- en staalskrootmark en aluminiumskroot gemonitor word, negatiewe effekte op die herwinningsmarkte waargeneem word, veral 'n afname in die beskikbaarheid van hierdie materiale en probleme met toegang daartoe.

(6)

Ten einde operateurs toe te laat om te voldoen aan die kriteria wat bepaal wanneer skrootmetaal ophou om afval te wees, moet 'n gepaste tydperk toegelaat word vir hierdie regulasie om van toepassing te word.

(7)

Die komitee wat ingestel is deur artikel 39 (1) van Richtlijn 2008/98 / EG het geen mening gelewer oor die maatreëls waarvoor hierdie verordening voorsiening maak nie en die Kommissie het dus 'n voorstel met betrekking tot daardie maatreëls aan die Raad voorgelê en dit aan die Europese Parlement.

(8)

Die Europese Parlement het nie die voorgestelde bepalings teengestaan ​​nie,

HET HIERDIE REGULASIE AANGENEEM:

Artikel 1

Object

Hierdie regulasie stel die kriteria vas om te bepaal wanneer ysterhoudende, staal- en aluminiumskroot, insluitend aluminiumlegeringsskrot, ophou om afval te wees.

Artikel 2

Definisies

Vir die doeleindes van hierdie regulasie is die definisies uiteengesit in Richtlijn 2008/98 / EG van toepassing.

Daarbenewens geld die volgende definisies; ons bedoel met:

a)

"Yster- en staalskroot" metaalskroot wat hoofsaaklik uit yster en staal bestaan;

b)

"Aluminiumskroot" metaalafval wat hoofsaaklik uit aluminium en aluminiumlegerings bestaan;

c)

"houer" die natuurlike of regspersoon wat in besit is van die skrootmetaal;

d)

"produsent" die houer wat skrootmetaal wat vir die eerste keer opgehou het om afval te wees na 'n ander houer oordra;

e)

"Invoerder" enige natuurlike of regspersoon in die Unie gevestig wat skrootmetaal wat opgehou het om afval te wees, in die doeanegebied van die Unie inbring;

f)

"Gekwalifiseerde personeel", personeel wat deur ondervinding of opleiding die vaardighede het om die eienskappe van metaalskroot na te gaan en te evalueer;

g)

'Visuele inspeksie' die inspeksie van skrootmetaal wat alle dele van 'n besending affekteer en menslike sensoriese vaardighede of enige nie-gespesialiseerde toerusting gebruik;

h)

'Barch' beteken 'n bondel skrootmetaal wat bedoel is om van een vervaardiger na 'n ander houer verskeep te word en wat in een of meer vervoereenhede, bv. houers, vervat kan word.

Artikel 3

Kriteria vir skrootyster en staal

Skrootyster en staal hou op om as afval beskou te word wanneer al die volgende voorwaardes nagekom word ten tye van oordrag van die produsent na 'n ander houer:

a)

die afval wat as inset vir die herwinningsoperasie gebruik word, voldoen aan die kriteria uiteengesit in punt 2 van Bylae I;

b)

die afval wat as inset vir die herwinningsoperasie gebruik is, behandel is ooreenkomstig die kriteria uiteengesit in punt 3 van Bylae I;

c)

die yster- en staalskroot wat uit die herwinning spruit, voldoen aan die kriteria uiteengesit in punt 1 van Bylae I;

d)

die vervaardiger aan die vereistes van artikels 5 en 6 voldoen het.

Artikel 4

Kriteria vir aluminiumskroot

Aluminiumskrot, insluitend aluminiumlegeringsskrot, hou op om afval te wees wanneer al die volgende voorwaardes nagekom word ten tye van oordrag van die produsent na 'n ander houer:

a)

die afval wat as inset vir die herwinningsoperasie gebruik word, voldoen aan die kriteria uiteengesit in punt 2 van Bylae II;

b)

die afval wat as inset vir die herwinningsoperasie gebruik is, behandel is ooreenkomstig die kriteria uiteengesit in punt 3 van Bylae II;

c)

die aluminiumskroot wat uit die herwinning voortspruit, voldoen aan die kriteria uiteengesit in punt 1 van Bylae II;

d)

die vervaardiger aan die vereistes van artikels 5 en 6 voldoen het.

Artikel 5

Verklaring van ooreenstemming

1. Die produsent of invoerder moet vir elke besending skrootmetaal 'n verklaring van ooreenstemming opstel op grond van die model uiteengesit in Bylae III.

2. Die produsent of invoerder moet die verklaring van ooreenstemming aan die daaropvolgende houer van die groep skrootmetaal stuur. Die vervaardiger of invoerder hou 'n afskrif van die verklaring van ooreenstemming vir ten minste een jaar vanaf die datum van uitreiking, en stel dit beskikbaar aan die bevoegde owerhede wat dit versoek.

3. Die verklaring van ooreenstemming kan in elektroniese formaat opgestel word.

Artikel 6

Gehalte bestuur

1. Die vervaardiger pas 'n kwaliteitbestuurstelsel toe om voldoening aan die kriteria soos uiteengesit in onderskeidelik Artikels 3 en 4 te demonstreer.

2. Hierdie stelsel maak voorsiening vir 'n reeks gedokumenteerde prosedures rakende elk van die volgende aspekte:

a)

aanvaardingsbeheer van afval wat gebruik word as materiaal vir die herwinningsoperasie bedoel in punt 2 van Bylaes I en II;

b)

monitering van die behandelingsprosesse en -tegnieke waarna in punt 3.3 van Bylaes I en II verwys word;

c)

monitering van die kwaliteit van die skrootmetaal verkry uit die herwinningsoperasie waarna verwys word in punt 1 van Bylaes I en II (wat ook monsterneming en ontleding insluit);

d)

doeltreffendheid van die stralingsmonitering waarna in punt 1.5 van Bylaes I en II onderskeidelik verwys word;

e)

klante se kommentaar oor die kwaliteit van skrootmetaal;

f)

aantekening van die resultate van die kontroles wat uitgevoer is ooreenkomstig letters a) tot d);

g)

hersiening en verbetering van die kwaliteitbestuurstelsel;

h)

Personeel opleiding.

3. Die kwaliteitbestuurstelsel maak ook voorsiening vir die spesifieke moniteringsverpligtinge wat, vir elke maatstaf, in Bylaes I en II aangedui word.

4. Indien een van die behandelings waarna in punt 3.3 van Aanhangsel I of punt 3.3 van Aanhangsel II verwys word, deur 'n vorige bewaarder uitgevoer word, moet die vervaardiger verseker dat die verskaffer 'n kwaliteitbestuurstelsel toepas in ooreenstemming met die bepalings van hierdie Artikel. .

5. 'n Liggaam wat verantwoordelik is vir die beoordeling van die ooreenstemming waarna verwys word in Regulasie (EG) nr. 765/2008 van die Europese Parlement en van die Raad, van 9 Julie 2008, wat reëls neerlê oor akkreditasie en marktoesig met betrekking tot die bemarking van produkte (2), wat ingevolge hierdie regulasie erken is, of enige ander omgewingsverifieerder waarna verwys word in Artikel 2, paragraaf 20, letter b), van Regulasie (EG) nr. 1221/2009 van die Europese Parlement en van die Raad van 25 November 2009 oor die vrywillige deelname van organisasies aan 'n Gemeenskap-ekobestuur- en ouditskema (EMAS) (3) verseker dat die kwaliteitbestuurstelsel aan die bepalings van hierdie artikel voldoen. Hierdie assessering word elke drie jaar uitgevoer.

6. Die invoerder vereis dat sy verskaffers 'n kwaliteitbestuurstelsel toepas wat aan paragrawe 1, 2 en 3 van hierdie Artikel voldoen en deur 'n onafhanklike eksterne verifieerder geoudit is.

7. Die vervaardiger gee op versoek toegang tot die kwaliteitbestuurstelsel aan bevoegde owerhede.

Artikel 7

Inwerkingtreding

Hierdie regulasie tree in werking op die twintigste dag na die publikasie daarvan in die Amptelike Tydskrif van die Europese Unie.

Dit geld vanaf 9 Oktober 2011.

Hierdie verordening is verbindend in sy geheel en is direk van toepassing in alle lidlande.

Gedoen te Brussel, 31 Maart 2011.

Registreer jou maatskappy om metale te verkoop en te koop

Registrasie is gratis en gereserveer vir maatskappye.

Slegs vir maatskappye. 8-12 en 14-18